Oleksandr Shulha

Kiel Pharmacognosy Group (KPG)

Doktorand

Gutenbergstraße 76, R. B 025
Telefon: +49 431 880 1112
oshulha@pharmazie.uni-kiel.de